ALla utbildningar

Utbildningarna är kostnadsfria för Omtanken Dalarnas anställda. Andra verksamheter eller privatpersoner har möjlighet att erhålla utbildningarna enligt priserna som presenteras nedan. 

ABC - AKUTSJUKVÅRD 

UTBILDARE: NICHLAS BEHRMANN

pris 1200 kr

Beskrivning

I den här utbildningen får du kunskaper om hur du utför akutsjukvård vid hjärtstopp, luftvägsstopp, medvetslöshet, blödning och chocktillstånd och hur du ger första hjälpen enligt L-ABC. Efter genomgången utbildning vet du hur du genomför medvetande- och andningskontroll, hur du skapar fria luftvägar, hur du utför Heimlich-manöver och hjärt- och lungräddning, hur du placerar en person i stabilt sidoläge och vad du ska tänka på i övrigt vid akuta situationer.


Praktisk utbildning med utbildad instruktör bör genomföras en gång per år av både privatpersoner och yrkesverksamma inom vården.

AKK – ALTERNATIV OCH KOMPLETTERANDE KOMMUNIKATION 

UTBILDARE: DANA HAGSTRÖM

pris 1200 kr

Beskrivning

Kommunikation är en grundläggande mänsklig rättighet. Vi behöver kommunicera för att förstå varandra och själva göra oss förstådda. Utbildningen "AKK – Alternativ och kompletterande kommunikation" riktar sig till dig som arbetar med människor som har olika former av kommunikationssvårigheter. Utbildningen syftar till att du ska kunna underlätta för brukarna att förmedla budskap och känna sig tryggare i sin kommunikation. Du får värdefulla råd för att öka din förmåga att kartlägga brukarnas behov och önskemål. Genom tecken, kommunikationsredskap och andra hjälpmedel blir det lättare för brukarna att kommunicera med omgivningen.

ALLMÄN IT-KUNSKAP

UTBILDARE: NICLAS MÅRDFELT

pris 1200 kr

Beskrivning

"Allmän IT-kunskap" passar både nya och erfarna datoranvändare. Utbildningen ger grundläggande kunskaper om begrepp och funktioner och bjuder på användbara tips i hur du kan lösa vanligt förekommande IT-problem på egen hand. Du får genomföra såväl ergonomiska som tekniska övningar som kan göra ditt datoranvändande effektivare och smidigare samt lära dig kortkommandon. Utbildningen berör även upphovsrätt, källkritik och säkerhetsaspekter.

ANHÖRIGPERSPEKTIVET INOM PERSONLIG ASSISTANS

UTBILDARE: NICLAS WENNERLUND

pris 1200 kr

Beskrivning

I den här utbildningen får du ta del av anhörigperspektivet inom personlig assistans, vad det innebär i praktiken att vårda sina anhöriga. Utbildningen går igenom hur vi får bemötande, förhållningssätt, beslutsfattande, regler och rutiner att fungera och hur vi skapar delaktighet och god kommunikation mellan chefsansvarig, personliga assistenter och brukare. Utbildningen berör även genusperspektiv och jämställdhet i form av bemötande och förväntningar från samhället.

ARBETSMILJÖ (2015:4) 

UTBILDARE: DANIEL BRODECKI

pris 1200 kr

Beskrivning

"Arbetsmiljö (2015:4)" är en grundutbildning som berör det senaste regelverket kring arbetsgivaransvar, psykosocial arbetsmiljö och förebyggande av stress och arbetsskador.


Kursen ämnar leverera metoder för att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågorna på den egna arbetsplatsen. Kursen i arbetsmiljö passar alla medarbetare inkluderat baspersonal inom vård och omsorg inklusive arbetsmiljöombud, personalansvarig, chef och skyddsombud. Då den senaste lagstiftningen förändrar villkor och krav för arbetsgivare är kursen även relevant för personer i ledande ställning, exempelvis styrelse eller företagsägare.

ARBETSPLATSLÄRANDE

UTBILDARE: MAJ BERG OCH KERSTIN SJÖSVÄRD

pris 1200 kr

Beskrivning

I utbildningen "Arbetsplatslärande" får du som är anställd inom vård och omsorg insikt om hur du kan lära dig på och utanför arbetet. Du får lära dig hur du kan använda kunskapen som du tillägnar dig i en utbildning för arbetsplatsen, det vill säga hur det du lär dig i utbildningen kan stärka dig själv och även leda till att din arbetsplats fungerar bättre. Vidare får du ta del av några enkla metoder och arbetssätt som gör att du kan utveckla lärandet och tips om hur du kan lära tillsammans med dina arbetskamrater. Utbildningen berör även förutsättningar för arbetsplatslärande, vad som kan vara hinder i lärandet och hur du kan komma över hindren.


I utbildningen ingår övningar, egna reflektionstillfällen och extramaterial.

ATT FÖREBYGGA OCH MINSKA UTMANANDE BETEENDE I LSS-VERKSAMHET 

UTBILDARE: JOHAN DEUTGEN

pris 1200 kr

Beskrivning

Utbildningen riktar sig till personer som arbetar inom LSS-verksamhet; personal, verksamhetsansvarig eller chef. Utbildningen syftar till att definiera, förstå och reflektera över utmanande beteende, dess orsaker och hur dessa bör bemötas genom ökad förståelse för vilka förutsättningar som är viktiga för att kunna ge stöd. Utbildningen klargör skillnaderna mellan vad som bör och kan göras för att förebygga och minska utmanande beteende och vad som bör undvikas. Utbildningen bygger på Socialstyrelsens dokument avseende utmanande beteende inom LSS.

BARNKONVENTIONEN – FN:S KONVENTION OM BARNS RÄTTIGHETER 

UTBILDARE: PAULINA GUNNARDO

pris 1200 kr

Beskrivning

I utbildningen "Barnkonventionen – FN:s konvention om barns rättigheter" får du lära dig om innebörden i Barnkonventionen, hur, när och varför den kom till, hur arbetet med barns rättigheter ser ut idag och hur det är möjligt att säkerställa att Barnkonventionen efterlevs.

BEROENDELÄRA - GRUNDKURS 

UTBILDARE: JONAS GUSTAVSSON

pris 1200 kr

Beskrivning

"Beroendelära – Grundkurs" riktar sig till vårdpersonal som behandlar individer med beroendeproblematik och passar även för chefer och medarbetare i olika branscher som anar att någon på arbetsplatsen behöver hjälp och stöd att komma ur ett missbruk. Utbildningen är lämplig för anhöriga som vill lära sig mer för att kunna vara ett stöd i vardagen och kan även genomföras av personer som vill komma tillrätta med sin egen beroendeproblematik.


Utbildningen klargör vilka förändringar som sker i hjärnans belöningssystem under utveckling av ett beroende och går igenom fysiska och psykiska effekter som olika beroendeframkallande preparat har under påverkan och vid abstinens. Vidare berörs tecken som kan bidra till att ett beroende identifieras och vilka farmakologiska och psykosociala behandlingsmetoder som finns att tillgå.

FN KONVENTIONEN OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING UTBILDARE: JESSICA EKMAN

pris 1200 kr

Beskrivning

Utbildningen behandlar FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Efter avslutad utbildning har du kunskaper om lagens möjligheter att ge den enskilde goda och jämlika levnadsvillkor. FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har inflytande på den svenska lagstiftningen för personer som lever med en funktionsnedsättning för att dessa ska uppnå delaktighet och jämlikhet i samhällslivet. Konventionen tar upp åtgärder som är nödvändiga för att säkra rättigheterna för människor med funktionsnedsättning.

FÖRFLYTTNINGS- OCH LYFTTEKNIK 

UTBILDARE: STELLA LINNHAG

pris 1200 kr

Beskrivning

"Förflyttnings- och lyftteknik" är en ergonomiutbildning för personer som arbetar inom vård och omsorg. Utbildningen berör ryggens uppbyggnad och funktioner samt orsakerna till och effekterna av felaktig belastning och hur detta undviks genom ergonomiska förflyttnings- och lyfttekniker. Kursen lär ut skillnaden mellan att arbeta med kort och lång momentarm och råd kring att arbeta med understödsyta, friktion och tyngdöverföring för att skydda kroppen mot belastningsskador i arbetet.

GENOMFÖRANDEPLAN 

UTBILDARE: MARIA PÅLHAMMAR

pris 1200 kr

Beskrivning

I den här utbildningen får du som arbetar inom vård och omsorg lära dig vad en genomförandeplan är, hur och av vem den upprättas, syfte och mål med planen och hur den används i det dagliga arbetet. Utbildningen förklarar vad som gäller om det finns en god man utsedd och hur du som personal förhåller dig på ett respektfullt sätt till brukarens delaktighet, självbestämmande, integritet och inflytande. Du får lära dig om respektfull dokumentation av LSS-insatser och får ta del av en mall för vad en genomförandeplan bör innehålla.

GRUNDLÄGGANDE BRANDSKYDD

UTBILDARE: KLAS SUNDQVIST

pris 1200 kr

Beskrivning

Utbildningen "Grundläggande brandskydd" riktar sig till dig som vill öka din medvetenhet om brandrisker i arbetsmiljön och vilka åtgärder som kan vidtas förebyggande och vid brand. Du får lära dig om faktorer som påverkar brandutvecklingen, vilken brandsläckningsutrustning som är lämplig att använda vid olika sorters bränder, hur du bör agera vid utrymning och vilka risker som finns med brandgas. Utbildningen syftar till att stärka dig förebyggande inom brandskydd och säkerhet för att minimera risker för ohälsa och olycksfall för person, egendom och miljö.

HOT OCH VÅLD - GRUNDKURS 

UTBILDARE: THOMAS DELIN

pris 1200 kr

Beskrivning

Genom utbildningen "Hot och våld – Grundkurs" får du ett helhetsgrepp om hotfulla och våldsamma situationer som kan uppstå. Du får lära dig om förebyggande arbete och mental förberedelse inför våldssituationer, agerande och bemötande under pågående situationer samt råd kring stressreaktioner, stöd och bearbetning efteråt.


Utbildningen ger råd kring säkerhet och risktänkande vid besök på arbetsplatsen och vid hembesök och riktar sig i första hand till vård- och omsorgspersonal, men passar även andra som i sitt arbete kan riskera att utsättas för hotelser och våld.

KOMMUNIKATION OCH FEEDBACK

UTBILDARE: EWA JONASON OCH MARITA SKOGUM

pris 1200 kr

Beskrivning

I utbildningen "Kommunikation och feedback" får du tillgång till framgångsfaktorer inom kommunikation som är kopplade till bemötande, ansvar, respekt och feedback. Du får se konkreta kommunikationsexempel och ta del av konkreta tips som är användbara i vardagen och som ger dig möjlighet att reflektera över dig själv och din omgivning.

LEX SARAH – SOCIALSTYRELSENS FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 

UTBILDARE: JESSICA EKMAN

pris 1200 kr

Beskrivning

Verksamhetschefer och enhetschefer är skyldiga att informera medarbetare om skyldigheten att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden. Alla som omfattas av lagen ska vid en anställning, ett uppdrag, en praktikperiod eller liknande få informationen. Utbildningen är framtagen för att på ett enkelt och överskådligt sätt beskriva Socialstyrelsens riktlinjer om Lex Sarah. Bakgrunden till lagen beskrivs genom en exklusiv intervju som Kunskapsboken gjort med Sarah Wägnert, personen som lagen namngivits efter.

LSS - GRUNDKURS 

UTBILDARE: MARIA PÅLHAMMAR

pris 1200 kr

Beskrivning

"LSS – Grundkurs" riktar sig till omsorgspersonal, LSS-handläggare och enhetschefer som behöver lära sig grunderna inom LSS och hur det tillämpas i praktiken. Utbildningen visar vilka personkretsar som har rätt till insatser enligt LSS och vilka tio insatser som finns att tillgå samt hur processen går till från ansökan om insats till verkställande och uppföljning. Utbildningen går även in på vilka villkor som gäller vid beviljande av personlig assistans.

LÅGAFFEKTIVT BEMÖTANDE 

UTBILDARE: DANA HAGSTRÖM

pris 1200 kr

Beskrivning

I den här utbildningen får du som arbetar inom LSS- eller SoL-verksamhet och möter brukare med intellektuell funktionsnedsättning eller problem med affektreglering lära dig om lågaffektivt bemötande. Utbildningen ger dig värdefulla råd i hur du kan använda kroppen som ett verktyg för att sänka brukarens stressnivåer, förhindra att konflikter eskalerar och minska utmanande beteenden. Du får lära dig hur utmanande beteenden kan ta sig uttryck och vilka bakomliggande orsaker det grundar sig i samt hur du kan stärka brukarens trygghet, självkontroll, tillit och självförtroende.

LÄKEMEDELSHANTERING 

UTBILDARE: JESSICA EKMAN

pris 1200 kr

Beskrivning

Utbildningen "Läkemedelshantering" tar sin utgångspunkt i dokumentet Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering inom hälso- och sjukvården. Oavsett om du är ansvarig för hantering av läkemedel eller ej är det av stor vikt för dina patienter, brukare eller anhöriga att du är insatt i läkemedel och dess effekter, hur läkemedel bör förvaras och intas, vilka befogenheter som du och andra har och var du vänder dig om olyckan är framme. Genom utbildningen får du lära dig hur du kan förebygga olyckor och undvika utebliven eller felaktig medicinering samt vad du ytterligare bör vara medveten om för att stärka patienters, brukares och anhörigas säkerhet.

MOTIVERANDE SAMTAL VID FÖRÄNDRINGSARBETE 

UTBILDARE: JONAS GUSTAVSSON

pris 1200 kr

Beskrivning

"Motiverande samtal vid förändringsarbete" är en utbildning med fokus på att finna och förstå människors drivkrafter och de faktorer som påverkar inställningen till förändring. Utbildningen berör vikten av ett respektfullt förhållningssätt inför människors individuella bakgrund, upplevelser och känslor som förändringar kan framkalla och ger råd kring samtalstekniker som kan verka motivationsstärkande.


Utbildningen passar chefer och medarbetare inom olika branscher som vill motivera till förändringsprocesser och är särskilt lämplig för vård- och omsorgspersonal som bistår människor vid missbruksproblematik.

NEUROPSYKIATRISKA DIAGNOSER

UTBILDARE: JOHANNA BJÖRK

pris 1200 kr

Beskrivning

Utbildningen "Neuropsykiatriska diagnoser" ger dig som arbetar inom vård och omsorg grundläggande kunskaper om olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du får lära dig vilka funktioner som personer med dessa funktionsnedsättningar vanligtvis har svårigheter med och hur du kan anpassa miljö, förhållningssätt och bemötande för att underlätta för personerna i vardagen.

OROSANMÄLAN

UTBILDARE: PAULINA GUNNARDO

pris 1200 kr

Beskrivning

Utbildningen "Orosanmälan" riktar sig till medarbetare inom vård och omsorg, skola och verksamheter som omfattas av Socialtjänstlagen samt privatpersoner som önskar bli insatta i vad lagen föreskriver avseende barns rätt till skydd och hälsa. Utbildningen berör hur du vid misstanke eller vetskap om att ett barn far illa går tillväga för att lämna in en orosanmälan, hur utredning och insatser går till och vilka rättigheter som barn har enligt Barnkonventionen.


Du får lära dig vem som omfattas av anmälningsplikten och vem som bör anmäla ändå, var du kan vända dig för att rådgöra vid misstanke om att ett barn far illa samt vilka tecken som du bör vara uppmärksam på, såväl fysiska, beteendemässiga och psykiska tecken hos barnet som tecken i barnets omgivning.

PERSONLIG ASSISTENT - GRUNDKURS

UTBILDARE: MARIA PÅLHAMMAR

pris 1200 kr

Beskrivning

"Personlig assistent – Grundkurs" riktar sig till dig som är eller ska bli personlig assistent. Utbildningen går igenom vad det innebär i praktiken att vara personlig assistent och ger dig värdefulla råd kring arbetsledning, handledning, arbetsuppgifter och professionellt förhållningssätt i känsliga och privata situationer.


Du får lära dig vilka personkretsar som finns inom LSS och vem som kan bli beviljad personlig assistans, hur grundläggande och övriga behov fastställs, hur du arbetar utifrån genomförandeplan och vilka förutsättningar som påverkar utförandet av arbetet.


Utbildningen berör även lagstiftning och regelverk, skillnader mellan kommunala och privata assistansanordnare och dess påverkan på yrkesrollen samt vilka praktiska detaljer som du bör känna till avseende anställningen.

SEKRETESS INOM LSS OCH SOL 

UTBILDARE: SIMON KÖRÖSI

pris 1200 kr

Beskrivning

När man arbetar nära andra människor uppstår situationer där integritet och etik möter lagstiftning och praktiska hinder. Utbildningen "Sekretess inom LSS och SoL" lär dig regelverk och hur du bör förhålla dig till brukarens bankärenden, anhöriga som önskar ta del av senaste sjukvårdsinformationen och många andra vardagliga situationer.

SOCIAL DOKUMENTATION 

UTBILDARE: SIMON KÖRÖSI

pris 1200 kr

Beskrivning

Utbildningen "Social dokumentation" riktar sig både till dig som är nyanställd inom vård och omsorg och dig som har erfarenhet av att använda social dokumentation i ditt yrke. Utbildningen går igenom vad du behöver vara medveten om vid dokumentation av omsorgstagare, visar hur du kan arbeta med SMART-modellen vid skapande av genomförandeplan och förklarar skillnader mellan social dokumentation och hälso- och sjukvårdsdokumentation.

STRESSHANTERING FÖR VÅRDPERSONAL 

UTBILDARE: SIMON KÖRÖSI

pris 1200 kr

Beskrivning

Att arbeta inom vård och omsorg kan vara stressande. Hög arbetsbelastning är inte den enda utmaningen. Ofta arbetar vi inom vård och omsorg för att vi vill hjälpa människor och där kan otillräcklighet, brist på möjligheter att påverka andra vårdinstanser och personligt engagemang skapa extra mycket stress.


"Stresshantering för vårdpersonal" är en utbildning som är framtagen för att möta de lite speciella situationer som du som arbetar inom vård, omsorg och assistans ofta utsätts för. Utbildningen hjälper dig att identifiera och hantera stress, både hos dig själv och andra, innan det utvecklas till utmattningssyndrom. Du får även förståelse för hur det sympatiska respektive parasympatiska nervsystemet påverkas av långvarig stress.

TRÄNING FÖR PERSONER MED FUNKTIONSVARIATION 

UTBILDARE: NICLAS WENNERLUND

pris 1200 kr

Beskrivning

Med utbildningen "Träning för personer med funktionsvariation" lyfts de goda fysiska och psykosociala aspekterna med motion och rörelse fram. Utbildningen berör behovet av träning utifrån individuell förmåga och en variationsrik kost, vikten av en motiverande inställning från omgivningen och exempel på hur träningen kan individanpassas och tillgängliggöras i vardagen.


Utbildningen riktar sig till vårdpersonal, personliga assistenter och anhöriga till personer med funktionsvariationer och syftar till att sprida kunskap om träningens goda effekter och att inspirera till en ökad livskvalitet för individen.